انجوس بقري هوت دوغ , لحم انجوس بقري مفروم , بصل مقرمش , هالبينو , كاتشب , ماسترد